Login
  registration
International day of the
birth of life 15 May
поддержка жертв 44-дневной войны.

Announcement:

 

In support of its branch, the "LIFE BIRTHDAY" NGO announces a fundraiser to support the victims of the 44-day war.

 

The program will consist of three components

1.Financial support for those who lost their lives due to the war

2.Material assistance to war invalids

3.Material support to the families of the heroes killed in the war

 

We call on the people of Armenia, the multimillion Diaspora, as well as the whole of humanity,

who share the values of humanity, to direct all their potential to the solution of the problem minutes before.

You can send financial support through any payment downloaded on the website, as well as by bank transfer

 

We are strong together

 

 

Հայտարարություն

 

Ի աջակցություն իր Հայաստանի Հանրապետության մասնաճյուղի՝

ՙՙԿյանքի Ծնունդՙՙ Բ/Հ -ը հայտարարում է դրամահավաք, 44 օրյա

պատերազմի ընդացքում տուժածների աջակցության նպատակով:

 

Ծրագիրը բաղկացած է լինելու երերք բաղադրիչից՝

 

1.Պատերազմի պատճառով ապրուստը կորցրած անձանց նյութական աջակցություն:

2.Պատերազմի հաշմանդամների նյութական աջակցություն:

3.Պատերազմում զոհված հերոսների ընտանիքների նյութական աջակցություն:

 

Կոչ ենք անում Հայաստանի բնակչությանը,բազմամիլիոն սփյուրքին, ինչպես նաև համայն մարդկությանը,

ովքեր կիսում են մարդկայնության արժեքները,իրենց ողջ ներուժը ուղղել խնդրի րոպե առաջ լուծմանը:

Նյութական աջակցությունը կարող եք ողղել կայքում ներբեռնված ցանկացած վճարային միջոցով,

ինչպես նաև բանկային փոխանցմամբ

 

 

Մենք հզոր ենք միասին

Add Project
Select Category
select country
name of the project
YouTube Url
short description
full text
Cover Image
please select image
Publish
To upload Please
registration / Login